Advertentie

Maasvallei Netwerk

Dè zakelijke netwerkorganisatie in de regio!


Akoestisch onderzoek De Ark in Doesburg door Econsultancy in Doetinchem

Gepubliceerd op: 11-05-2016

econsultancy-doetinchem-Fabriekstraat-19c-7005-AP-Doetinchem-maasvallei-netwerkDOESBURG – Econsultancy in Doetinchem heeft in opdracht van Stichting woonservice IJsselland in het kader van een bestemmingsplanwijziging diverse onderzoeken verricht voor het nieuwbouwplan ‘De Ark’ te Doesburg. Het plan voorziet in de sloop van de voormalige school en de realisatie van 24 zelfstandige appartementen langs een drukke doorgaande weg. Om de toekomstige bewoners voldoende te beschermen worden zowel in het gemeentelijk geluidbeleid als de Wet geluidhinder grenswaarden gesteld aan de geluidsbelasting op een woning. Econsultancy heeft voor het plan een akoestisch model opgesteld en de geluidsbelastingen ter hoogte van de gevels van de appartementen getoetst. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat het treffen van geluidreducerende maatregelen niet doelmatig is. Hierdoor dienen voor 10 appartementen aan de voorzijde hogere waarden te worden aangevraagd.

Ten behoeve van het woon- en leefklimaat stelt het Bouwbesluit een aantal aanvullende eisen met betrekking tot geluid. Zo dient een binnenniveau van maximaal 33 dB in de appartementen te worden gerealiseerd. Rekening houdend met de wensen van de ontwikkelaar en een uniform straatbeeld zijn in het onderzoek de noodzakelijke voorzieningen bepaald, zoals geluidswerende beglazing en ingebouwde suskasten. Daarnaast zijn in de gemeenschappelijke verkeersruimten een aantal maatregelvarianten met voorzieningen aan de wanden en/of plafonds bepaald ter voorkoming van de hinder door galm.

Econsultancy econsultancy-boxmeer-logo-maasvallei-netwerk
Rapenstraat 2
5831 GJ  BOXMEER

Telefoon : 0485-581818
Fax : 0485-581810

E-mail :    [email protected]
Website : www.econsultancy.nl