Advertentie
Advertentie Land van Cuijk

Econsultancy Boxmeer kan u informeren over de Wet Natuurbescherming

Gepubliceerd op: 26-01-2016

nieuwe-wet-natuurbescherming-econsultancy-boxmeer-maasvallei-netwerkBOXMEER – Op 15 december 2015 is de Wet Natuurbescherming aangenomen in de Eerste Kamer. Per 1 juli 2016 treedt de wet in werking. Wat gaat er in de dagelijkse praktijk veranderen? 

In de nieuwe natuurwet worden drie bestaande wetten samengevoegd: De Flora- en faunawet (bescherming van planten- en diersoorten), de Natuurbeschermingswet 1998 (bescherming van natuurgebieden) en de Boswet (bescherming van bomen en bossen). Dat moet de natuurwetgeving vereenvoudigen en meer bevoegdheden bij provincies en gemeenten leggen.
Er zullen geen grote veranderingen optreden. Met name bescherming van soorten en gebieden die rechtstreeks voortvloeit uit Europese regelgeving (Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn, Natura 2000-gebieden) zal niet veranderen. Soortbescherming die voortvloeit uit specifieke Nederlandse regelgeving zal op sommige punten wel wijzigen.

Soortbescherming
Alle natuurlijk in het wild levende vogels, de meeste inheemse zoogdieren, alle inheemse amfibieën en reptielen, en een aantal vissen, dagvlinders, libellen, kevers en vaatplanten zijn beschermd.
Soorten van de Vogelrichtlijn (dit zijn alle natuurlijk in het wild levende vogels) en van de Habitatrichtlijn blijven nog steeds strikt beschermd, maar ‘andere soorten’ worden minder streng beschermd.
Habitatrichtlijnsoorten zijn bijvoorbeeld de kamsalamander, de rugstreeppad en alle vleermuizen.
Overige soorten zijn bijvoorbeeld: vuursalamander, vinpootsalamander, hazelworm, das, steenmarter, sleedoornpage, kleine ijsvogelvlinder; maar ook zeer algemene soorten als bosmuis, konijn, gewone pad. Op het lijstje ‘andere soorten’ ontbreken maar liefst 200 soorten die onder de huidige Flora- en faunawet nog wel beschermd zijn (vooral vaatplanten, vissen en vlinders). Voor deze soorten geldt alleen nog de algemene zorgplicht. Voorbeelden hiervan zijn kleine modderkruiper, bittervoorn, rivierprik, sleutelbloemen en keizersmantel.

Beschermde natuurgebieden
Natura 2000-gebieden blijven beschermd. Beschermde Natuurmonumenten komen te vervallen. Het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen Ecologische Hoofdstructuur EHS) wordt door de provincies aangewezen. Daarbuiten kunnen provincies ook bijzondere provinciale natuurgebieden en landschappen aanwijzen.

Uitvoering door provincies
De provincies krijgen de meeste taken en bevoegdheden voor de uitvoering van de nieuwe wet, zoals het verlenen van ontheffingen, vergunningen en meldingen, alsmede de handhaving. De provincies krijgen daarnaast bevoegdheden om vrijstellingen en ontheffingen te verlenen voor schadebestrijding, overlast en populatiebeheer. In de nieuwe wet geldt ook een ontheffingplicht voor zeer algemene soorten als gewone pad en bruine kikker. De provincies kunnen zelf vrijstellingsregelingen opstellen voor dergelijke beschermde soorten. De regelingen kunnen per provincie gaan verschillen. Het werken conform een gedragscode blijft onveranderd mogelijk. Nieuw is dat gedragscodes ook mogelijk zijn voor ruimtelijke ontwikkelingen waarbij vogels of Habitatrichtlijnsoorten (zoals vleermuizen) aan de orde zijn.

Econsultancy volgt nieuwe ontwikkelingen op de voet. Neem gerust contact op met een van onze ecologen als u wil weten wat de nieuwe Wet Natuurbescherming voor uw project betekent.

Econsultancy econsultancy-boxmeer-logo-maasvallei-netwerk
Rapenstraat 2
5831 GJ  BOXMEER

Telefoon : 0485-581818
Fax : 0485-581810

E-mail :    [email protected]
Website : www.econsultancy.nl