Advertentie

Maasvallei Netwerk

Dè zakelijke netwerkorganisatie in de regio!


Connector Consultancy Group BV uit Ottersum attendeert u op het volgende:

Gepubliceerd op: 12-09-2014

maas-vallei-netwerk-cuijkMinister Kamp van Economische Zaken (EZ) heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de kabinetsplannen met betrekking tot de financiering van het midden- en kleinbedrijf (mkb).

Het kabinet neemt in het ‘Aanvullend Actieplan mkb-financiering’ een
aantal aanvullende maatregelen om de financiering van het midden- en kleinbedrijf te verbeteren.

 

Doorontwikkelen van een markt voor eigen vermogen

Een deel van het mkb heeft moeite eigen vermogen aan te trekken, wat ook
het aantrekken van vreemd vermogen hindert. Het aanbod van risicodragend
kapitaal is in Nederland nog te beperkt ontwikkeld, met name voor het
kleinbedrijf.

Bovenop bestaande instrumenten voor risicokapitaal zal het kabinet
marktpartijen ondersteunen bij het oprichten van een achtergestelde
leningenfonds (AGL-fonds) en een extra impuls van € 100 miljoen geven
aan investeringen via business angels en participatiemaatschappijen.
Daarnaast is per 1 juli 2014 de nieuwe regeling voor
vroegefasefinanciering (VFF) aan innovatieve starters en kleine
bedrijven opengesteld, deze regeling wordt nu permanent.

AGL-fonds

Het kabinet stelt € 500 miljoen garantieruimte beschikbaar voor het
AGL-fonds. De inschatting is dat deze garantieruimte, die kan worden
ingezet voor fondsen gericht op versterken van het eigen vermogen, leidt
tot minimaal € 1 miljard aan totale nieuwe mkb-financiering. De
garanties die vanuit het fonds worden verstrekt, moeten kostendekkend
zijn en er mag geen sprake zijn van staatssteun. Er is een kasreserve
van € 12 miljoen voor het opvangen van verschillen in uitgaven en
inkomsten in jaren dat vanuit de kostendekkende premie nog te weinig
reserve is opgebouwd.

Extra impuls investeringen via business angels en
participatiemaatschappijen

Er wordt € 100 miljoen extra geïnvesteerd in
participatiemaatschappijen en business angels voor het mkb via DVI, het
Dutch Venture Initiative (zie INNOMKB). De inzet van het kabinet is dat
het Europees Investeringsfonds voor minimaal € 50 miljoen
mee-investeert. Omdat het DVI alleen in fondsen participeert waarin
private beleggers voor minimaal 50% meefinancieren, komt op deze wijze
naar verwachting tussen de € 300 miljoen en € 450 miljoen aan nieuw
participatiekapitaal beschikbaar. Omdat bedrijven met dit extra
participatiekapitaal ook in staat zijn nieuw vreemd vermogen aan te
trekken, komt met deze maatregel naar verwachting circa € 700 miljoen
tot € 1 miljard aan nieuwe financiering beschikbaar voor het mkb.

Verbreden van het financieringsaanbod

Het mkb is voor het verkrijgen van vreemd vermogen sterk afhankelijk van
banken. Die zijn door de toegenomen risico’s strenger geworden bij het
toezeggen van kredieten. Ook is de winstgevendheid van met name kleine
kredieten voor banken relatief onaantrekkelijk.

Het kabinet heeft daarom al ondersteunende maatregelen genomen om het
financieringsaanbod te verbreden, zoals pilots met kredietunies, de
promotie van crowdfunding en steun aan de mkb-beurs NPEX. Daarnaast zal
het kabinet een aantal nieuwe marktinitiatieven via garanties een steun
in de rug geven, het dienstenportfolio van Qredits (QREDITS) uitbouwen
en acties starten gericht op ‘ketenfinanciering’. Met verbreden van het
financieringsaanbod worden ook combinaties van financieringen, waaronder
met bancaire kredieten vergemakkelijkt.

Garanties voor de start van nieuwe aanbieders van mkb-financiering

Enkele nieuwe aanbieders van mkb-financiering zijn in ontwikkeling, met
nog onvoldoende reputatie voor potentiële investeerders. Het kabinet
wil potentiële investeerders daarom een garantie bieden waardoor de
start van nieuwe aanbieders mogelijk wordt. De garanties moeten passen
binnen het garantiekader van het kabinet. Ze moeten kostendekkend zijn
en er mag geen sprake zijn van staatssteun. Het kabinet houdt er
rekening mee dat er € 400 miljoen garantiebudget nodig is voor de
opstart van initiatieven die aan de criteria voldoen. De inschatting is
dat hiermee minimaal € 400 miljoen aan nieuwe financiering in de markt
mogelijk wordt gemaakt.

Verruimen van het dienstenportfolio van Qredits

Het kabinet heeft besloten toestemming te geven om de reikwijdte van
Qredits verder uit te bouwen. Deze verruimingen betreffen:

• het verhogen van de kredietlimiet: kleine leningen die intensieve
beoordeling en beheer vergen zijn voor banken onvoldoende rendabel. Met
partners en externe deskundigen wordt daarom onderzocht of de grens, tot
waar Qredits leningen mag verstrekken aan door banken door- of afgewezen
bedrijven, kan worden opgetrokken tot € 250.000 per begin 2015;

• het verstrekken werkkapitaal: een belangrijk deel van de
financieringsbehoefte van vooral kleinere bedrijven wordt ingevuld via
rekening-courantkrediet. Dat is met name bestemd voor werkkapitaal. Mede
gezien de groeiende behoefte aan werkkapitaal en het stijgende
percentage afwijzingen, worden daarom partners gezocht voor het verlenen
van betalingsverkeer, om daarmee het verstrekken van rekening-courant
door Qredits mogelijk te maken.

Voor de genoemde uitbreiding is naar verwachting circa € 100 miljoen
extra financiering nodig. Het ministerie van Economische Zaken is op dit
moment met verschillende geïnteresseerde partijen, waaronder de
Europese Investeringsbank (EIB), in gesprek onder welke voorwaarden zij
Qredits aanvullend willen financieren. Voor nu heeft het kabinet € 100
miljoen garantieruimte beschikbaar, mocht voor het verstrekken van
nieuwe financiering aan Qredits een overheidsgarantie nodig zijn.

Betere marktwerking mkb-financiering en verder verbeteren
overheidsinstrumenten

Mkb-financiering is onder andere vanwege de hoge risico- en
behandelingskosten een relatief onaantrekkelijk segment voor banken. De
behandelingskosten hangen onder meer samen met de kwaliteit van de
aangeleverde aanvragen en de beschikbare informatie over de bedrijven en
de sector.

Naast lopende acties zoals het Kredietpaspoort, neemt het kabinet het
initiatief om de informatie over kredietwaardigheid van het mkb te
verbeteren en te ontsluiten. Met de betrokken partijen uit het mkb zal
binnen een half jaar een plan worden uitgewerkt dat voortbouwt op
Standard Business Reporting. Ook worden maatregelen genomen om de
bestaande financieringsinstrumenten van de overheid verder te
verbeteren.

Verlengen stimuleringsmaatregelen 2014 met een extra jaar

Het kabinet wil de tijdelijke verhoging van de garantiepercentages en
plafonds bij leningen die gebruik maken van (delen van) de regelingen
Borgstelling mkb-kredieten (BMKB) en Garantie ondernemingsfinanciering
(GO) met een jaar verlengen. Ook de extra stimulans voor het
Innovatiekrediet (INNOKREDIET) aan het mkb wordt verlengd.

 

Connector Consultancy Group BV

Walter Arends MBA
Kantoor:logo-connector-consultancy-group-ottersum-boxmeer-maasvallei-netwerk

St. Janstraat 22C
6595 AC Ottersum

Telefoon : 0485 – 55 06 05
Mobiel : 06-23227085

Correspondentie adres:

Wieldijkje 5
5831 HX Boxmeer

E-mail : [email protected]
Website : www.connectorbv.nl